Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
viernes, 19 de julio de 2019
Mi cuenta | Hacer pag. Inicio |
Estás en: Portada > Actualidad > Noticias

NOTICIAS

.

galería de imágenes

26/3/2019
Sessió Plenaria Ordinaria de Març / Sesión Plenaria Ordinaria de Marzo

Li comunique que l’Alcaldia ha convocat sessió plenària ordinària per al dia 28 de març a les 17:00 hores, i el dia 2 d’abril a la mateixa hora en segona convocatòria, a la sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal, la qual es desenvoluparà d’acord a l’orde del dia que es transcriu al peu.

____________________________________________________________________________

Le comunico que la Alcaldía ha convocado sesión plenaria ordinaria para el día 28 de marzo a las 17:00 horas y el día 2 de abril a la misma hora en segunda convocatoria, en la sala “Ramon Llull” de la Biblioteca Municipal, la cual se desarrollará de acuerdo al orden del día que se transcribe al pie.

El Secretari General

Carlos del Nero Lloret 

 

ORDE DEL DIA

1.- Aprovació acta 04/2019, de 31-01-19.

2.- Donar compte de l'acta de la sessió de la Junta de Govern Local següent 06/2019, de 25-02-19; 07/2019, de 04-03-19; 08/2019, de 11-03-19; 09/2019, de 20-03-19; i les següents Resolucions de l'Alcaldia (0876-19 a 1275-19), a l'efecte de control pel Ple de l'acció de govern municipal

3.- GOVERN INTERIOR. Donar compte decret núm. 1017-2019, de 06-03-19 sobre delegació d'atribucions al Regidor Delegat de Territori i Habitatge, Alfred Botella Vicent. Exp. 2536/2015.

4.- GOVERN INTERIOR. Donar compte decret núm. 1021-2019, de 06-03-19, revocació delegacions d'Alcaldia sobre autorització, disposició, reconeixement d'obligacions i ordenació de pagaments. Exp. 2536/2015.

5.- GOVERN INTERIOR. Donar compte decret núm. 1211-2019, de 15-03-19, sobre assignació delegacions al regidor del PSOE, Vicente Vaello Giner.

6.- GOVERN INTERIOR. Donar compte decret núm. 1212-2019, de 15-03-19, sobre modificació assignació de càrrecs amb dedicació exclusiva als membres de la Corporació.

7.- GOVERN INTERIOR. Donar compte decret sobre modificació membres de la Junta de Govern Local. Expt. 2536/2015

8.- GOVERN INTERIOR. Modificació composició comissions informatives respecte als grups municipals PSOE i PdC. Expt. 2536/2015

9.- GOVERN INTERIOR. Modificació portaveus grups municipals PSOE i PdC. Expt. 2536/2015 10.- GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Bonificació ICIO a la mercantil May Promociones S.L., respecte de la construcció consistent en Apartaments Turístics. Exp. 614/2019 11.- CONTRACTACIÓ. Liquidació contracte d'obra. Construcció de la piscina municipal. Esclapés e Hijos, S.L. Expt 124- 1558/2013 12.- CONTRACTACIÓ. Aprovació acorde de cooperació per a l'execució d'infraestructures de sanejament i depuració en el municipi del Campello. Expt. 712/2014

13.- CONTRACTACIÓ. Adjudicació del contracte de serveis del programa d'assegurances de l'Ajuntament del Campello, per procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada. Expt. 124- 3021/2018.

14.- ECONOMIA. Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2019. Exp. 1058/2019

15.- PATRIMONI. Suspensió preventiva de llicències urbanístiques al carrer Trajo fins a la finalització de l'expedient d'ofici. Exp. 3287/2018

16. DESPATX EXTRAORDINARI

17. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

___________________________________________________________________________

ORDEN DEL DÍA

 

1.- Aprobación acta 04/2019, de 31-01-19.

 

2.- Dar cuenta del acta de la sesión de la Junta de Gobierno Local siguiente 06/2019, de 25-02-19; 07/2019, de 04-03-19; 08/2019, de 11-03-19; 09/2019, de 20-03-19; y las siguientes Resoluciones de la Alcaldía (0876-19 a 1275-19), a efectos de control por el Pleno de la acción de gobierno municipal

 

3.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto núm. 1017-2019, de 06-03-19 sobre delegación de atribuciones al Concejal Delegado de Territorio y Vivienda, Alfred Botella Vicent. Exp. 2536/2015.

 

4.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto núm. 1021-2019, de 06-03-19, revocación delegaciones de Alcaldía sobre autorización, disposición, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos. Exp. 2536/2015.

 

5.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto núm. 1211-2019, de 15-03-19, sobre asignación delegaciones al concejal del PSOE, Vicente Vaello Giner.

 

6.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto núm. 1212-2019, de 15-03-19, sobre asignación de cargos con dedicación exclusiva a los miembros de la Corporación.

 

7.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta decreto sobre modificación miembros de la Junta de Gobierno Local. Expte. 2536/2015

 

8.- GOBIERNO INTERIOR. Modificación composición comisiones informativas respecto a los grupos municipales PSOE y PdC. Expte. 2536/2015

 

9.- GOBIERNO INTERIOR. Modificación portavoces grupos municipales PSOE y PdC. Expte. 2536/2015 10.- GESTIÓN TRIBUTARIA. Bonificación ICIO a la mercantil May Promociones S.L., respecto de la construcción consistente en Apartamentos Turísticos. Exp. 614/2019 11.- CONTRATACIÓN. Liquidación contrato de obra. Construcción de la piscina municipal. Esclapés e Hijos, S.L. Exp 124- 1558/2013 12.- CONTRATACIÓN. Aprobación acuerde de cooperación para la ejecución de infraestructuras de saneamiento y depuración en el municipio de El Campello. Expte. 712/2014

 

13.- CONTRATACIÓN. Adjudicación del contrato de servicios del programa de seguros del Ayuntamiento de El Campello, por procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada. Expte. 124- 3021/2018.

 

14.- ECONOMIA. Reconocimiento extrajudicial de créditos núm. 1/2019. Exp. 1058/2019

 

15.- PATRIMONIO. Suspensión preventiva de licencias urbanísticas en la calle Trajo hasta la finalización del expediente de oficio. Exp. 3287/2018

 

16. DESPACHO EXTRAORDINARIO

 

17. RUEGOS, PREGUNTAS Y INTERPELACIONES

volver a noticiasvolver

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | aviso legal | Protección de datos | accesibilidad | mapa web
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0