Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
jueves, 17 de enero de 2019
Mi cuenta | Hacer pag. Inicio |
Estás en: Portada > Actualidad > Noticias

NOTICIAS

.

galería de imágenes

30/11/2017
Sessió Plenària Ordinària Novembre / Sesión Plenaria Ordinaria Noviembre
Le comunico que la Alcaldía ha convocado sesión plenaria ordinaria
para el día 30 de noviembre a las 17.00 horas y el día 5 de
diciembre a la misma hora en segunda convocatoria, en la sala
Ramón Llull de la Biblioteca Municipal, la cual se desarrollará de
acuerdo al orden del día que se transcribe al pie.
______________________________________________________
Li comunique que l’Alcaldia ha convocat sessió plenària ordinària per
al dia 30 de novembre a les 17.00 hores, i el dia 5 de desembre a
la mateixa hora en segona convocatòria, a la sala Ramon Llull de la
Biblioteca Municipal, la qual es desenvoluparà d’acord a l’ordre del
dia que es transcriu al peu.
El Secretari General
Carlos del Nero Lloret
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació Acta nº 12/2017, de 26-10-2017.
2.- Donar compte actes de les sessions de Junta de Govern Local
següents: nº 36/2017, de 16-10-17; nº 37/2017, de 23-10-17;
nº 38/2017, de 30-10-17 i nº 39/2017, de 13-11-2017 i nº 40/2017, de
13-11-17; i les següents Resolucions de l'Alcaldia (2476-17 a 2750-17),
a efectes de control pel Ple de l'acció de govern municipal.
3.-Adonar dels acords adoptats per la Junta de Govern Local el dia 23-
10-2017:
· PLANEJAMENT URBANÍSTIC. Resolució de l'informe ambiental i
territorial estratègic favorable de l'Estudi de Detall sobre l'illa
situada entre els carrers Tabarca, Mallorca, Menorca i Carretera
Benimagrell (Expte. 219/2017).
· PLANEJAMENT URBANÍSTIC. Resolució de l'informe ambiental i
territorial estratègic favorable de l'Estudi de Detall sobre l'illa
situada entre els carrers Tabarca, dels Calafats, Menorca i Carretera
Benimagrell (Expte. 1738/2017).
· PLANEJAMENT URBANÍSTIC. Resolució de l'informe ambiental i
territorial estratègic favorable de l'Estudi de Detall sobre l'illa
situada entre els carrers La Pinta, La Rápita, Quito Malena i Camí Vell
de la Vila Joiosa (Expte. 1994/2017)
 · PLANEJAMENT URBANÍSTIC. Resolució de l'informe ambiental i
territorial estratègic favorable de l'Estudi de Detall sobre unitat de
Zona Clau 13 en Avinguda Jaume I nº 10-12-14 (Expte. 2066/2017).
· PLANEJAMENT URBANÍSTIC. Resolució de l'informe ambiental i
territorial estratègic favorable de l'Estudi de Detall en l'àmbit definit
entre el carrer Benimantell i la Clau P (Expte. 2081/2017).
4.-ECONOMIA. Donar compte informe de la Intervenció sobre el
compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, corresponent al tercer
trimestre. (Expte. 3851/2017).
5.-ECONOMIA. Donar compte de l'informe de Morositat i Període Mitjà
de pagament (PMP) corresponent al tercer trimestre del 2017. (Expte.
3941/2017)
6.-GESTIÓ TRIBUTÀRIA. Aprovació modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la taxa sobre recollida i transport de residus sòlids urbans.
(Expte. 2591/2016).
7.-CONTRACTACIÓ. Revisió de preus i pròrroga del contracte de gestió
del servei de neteja integral del municipi. (Expte. 124-3083/2013).
8.-GOVERN INTERIOR. Proposta per concedir un carrer a l'Arqueòleg
Enrique Llobregat. (Expte. 4098/2017).
9.-GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal C's referent a la
dislèxia (2017-I-RE-6090, de data 08-11-2017).
10.-GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal PP per sol·licitar la
celebració del 40 aniversari de la Constitució Espanyola (2017-I-RE-
6246, 16-11-2017).
11.-GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal PP per sol·licitar
infraestructures educatives al Campello. (2017-I-RE-6247, 16-11-2017).
12.-GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal PP per sol·licitar la
construcció d'una zona verda pública al carrer Oriola. (2017-I-RE-6248,
16-11-2017). 
 13.-GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal PP per sol·licitar
l'agilització del Conveni amb la Guàrdia Civil. (2017 I-RE-6250, 16-11-
2017).
14.-GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV per sol·licitar
la municipalització de la gestió de la Biblioteca Pública. (2017-I-RE-
6301, de data 17-11-2017).
15.-GOVERN INTERIOR. Moció dels grups municipals PdC, David
Alavés Lledó, compromís, PSOE, C's i PP contra la violència de gènere.
(2017-I-RE-6435, de data 23-11-2017)
16.-GOVERN INTERIOR. Moció dels grups municipals PdC, David
Alavés Lledó, Compromís i PSOE per sol·licitar la celebració del 40
aniversari de la Constitució Espanyola (2017-I-RE-6436, de data 23-11-
2017).
17.-GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV contra la
precarietat laboral a l'Educació Infantil i Especial. (2017-I-RE-6441, de
data 23-11-2017).
18.-GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal C's per a l'engegada
del projecte "El Campello corre" (2017-I-RE-6447, de data 23-11-2017).
 19.-GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV per denunciar
la campanya masclista del Govern. (2017-I-RE-6448, de data 23-11-
2017).
 20.-GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal PSOE per a la
immediata actuació en matèria d'Hisendes Locals i Funció Pública.
(2017-I-RE-6451, de data 23-11-2017).
21.- DESPATX EXTRAORDINARI
22.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

___________________________________________________________________

ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación Acta nº 12/2017, de 26-10-17.
2.-Dar cuenta de las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno
Local siguientes nº 36/2017, de 16-10-17; nº 37/2017, de 23-10-17;
nº 38/2017, de 30-10-17; nº 39/2017, de 06-11-17 y nº 40/2017, de
13-11-2017. Y las siguientes Resoluciones de la Alcaldía (2751-17 a
3050-17), a efectos de control por el Pleno de la acción de gobierno
municipal.
3.-Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
el día 23-10-2017:
· PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Resolución del informe
ambiental y territorial estratégico favorable del Estudio de
Detalle sobre la manzana situada entre las calles Tabarca,
Mallorca, Menorca y Carretera Benimagrell (Expte. 219/2017).
· PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Resolución del informe
ambiental y territorial estratégico favorable del Estudio de
Detalle sobre la manzana situada entre las calles Tabarca, dels
Calafats, Menorca y Carretera Benimagrell (Expte. 1738/2017).
· PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Resolución del informe
ambiental y territorial estratégico favorable del Estudio de
Detalle sobre la manzana situada entre las calles La Pinta, La
Rápita, Quito Malena y Camino Viejo de Villajoyosa
(Expte. 1994/2017)
· PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Resolución del informe
ambiental y territorial estratégico favorable del Estudio de
Detalle sobre unidad de Zona Clave 13 en Avenida Jaume I nº
10-12-14 (Expte. 2066/2017).
· PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. Resolución del informe
ambiental y territorial estratégico favorable del Estudio de
Detalle en el ámbito definido entre la calle Benimantell y la
Clave P (Expte. 2081/2017).
4.-ECONOMÍA. Dar cuenta informe de la Intervención sobre el
cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, correspondiente al tercer
trimestre. (Expte. 3851/2017).
5.-ECONOMÍA. Dar cuenta del informe de Morosidad y Periodo Medio
de Pago (PMP) correspondiente al tercer trimestre del 2017. (Expte.
3941/2017)
6.-GESTIÓN TRIBUTARIA. Aprobación modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa sobre recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos. (Expte. 2591/2016).
7.-CONTRATACIÓN. Revisión de precios y prórroga del contrato de
gestión del servicio de limpieza integral del municipio. (Expte. 124-
3083/2013).
8.-GOBIERNO INTERIOR. Propuesta para conceder una calle al
Arqueólogo Enrique Llobregat. (Expte. 4098/2017).
9.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal C’s referente a
la dislexia (2017-E-RE-6090, de fecha 08-11-2017).
10.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PP para solicitar
la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española (2017-ERE-
6246, 16-11-2017).
11.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PP para
solicitar infraestructuras educativas en El Campello. (2017-E-RE-6247,
16-11-2017).
12.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PP para
solicitar la construcción de una zona verde pública en la calle Orihuela.
(2017-E-RE-6248, 16-11-2017).
13.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PP para solicitar
la agilización del Convenio con la Guardia Civil. (2017 E-RE-6250, 16-11-
2017).
14.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV para
solicitar la municipalización de la gestión de la Biblioteca Pública. (2017-
E-RE-6301, de fecha 17-11-2017).
15.-GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales PdC,
David Alavés Lledó, Comprimís, PSOE, C’s y PP contra la violencia de
género. (2017-E-RE-6435, de fecha 23-11-2017)
16.-GOBIERNO INTERIOR. Moción de los grupos municipales PdC,
David Alavés Lledo, Compromís y PSOE para solicitar la celebración del
40 aniversario de la Constitución Española (2017-E-RE-6436, de fecha
23-11-2017).
17.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV contra la
precariedad laboral en la Educación Infantil y Especial. (2017-E-RE-
6441, de fecha 23-11-2017).
18.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal C’s para la
puesta en marcha del proyecto “El Campello corre” (2017-E-RE-6447, de
fecha 23-11-2017).
19.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV para
denunciar la campaña machista del Gobierno. (2017-E-RE-6448, de
fecha 23-11-2017).
20.-GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PSOE para la
inmediata actuación en materia de Haciendas Locales y Función Pública.
(2017-E-RE-6451, de fecha 23-11-2017).
21.- DESPACHO EXTRAORDINARIO
22.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
volver a noticiasvolver

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | aviso legal | accesibilidad | mapa web
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0