Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
sábado, 23 de junio de 2018
Mi cuenta | Hacer pag. Inicio |
Estás en: Portada > Actualidad > Noticias

NOTICIAS

.

galería de imágenes

27/7/2017
Sessió Plenària Ordinària Juliol // Sesión Plenaria Ordinaria de Julio
Li comunique que l’Alcaldia ha convocat sessió plenària ordinària per al dia 27 de juliol a les 17:00 hores, i el dia 1 d'agost a la mateixa hora en segona convocatòria, a la sala Ramon Llull de la Biblioteca Municipal, la qual es desenvoluparà d’acord a l’orde del dia que es transcriu al peu.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le comunicamos que la Alcaldía ha convocado sesión plenaria ordinaria para el día 27 de julio a las 17:00 horas, y el día 1 de agosto a la misma hora en segunda convocatoria, en la sala Ramón Llull de la Biblioteca Municipal, la que se desarrollará de acuerdo a la orden del día que se transcribe en el pie.

El Campello,
El Secretari
Carlos del Nero Lloret
ORDE DEL DIA
1.- Aprovació actes 7/2017, de 29-06-17 i 8/2017, 20-07-17
2.- Donar compte actes de les sessions de Junta de Govern Local següents: 22/2017, de 19-06-17; 23/2017, de 26-06-17; 24/2017, de 03-07-17; 25/2017, 10-07-17, 26/2017, 17-07-17; i Resolucions de l'Alcaldia (1751-17 a 2025-17), a efectes de control pel Ple de l'acció de govern municipal.
3.- PLANEJAMENT. Pla d'Acció territorial de la infraestructura verda del litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL). Segon tràmit de consultes i participació pública. (Exp. 188/2016).
4.- PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTIC. Donar compte de la Resolució de l'informe ambiental i estratègic de la Comissió d'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica corresponent a l'Estudi de Detall sobre l'illa entre els carrers Gijon, Camí de Marco i Oviedo. Expt. 221/2017.
5.- RECURSOS HUMANS. Modificació plantilla per finalització procés conversió places AP/C2. Expt. 2094/2017.
6.- RECURSOS HUMANS. Retribucions personal amb programes d'incentius a la contractació els beneficis dels quals siguen les administracions locals. Expt. 2784/2017
7.- RECURSOS HUMANS. Normes de concessió Complement de Productivitat i Serveis Extraordinaris del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament del Campello. Expt. 628/2017.
8.- ECONOMÍA. Modificació de crèdit núm. 11/2017. Expt. 2739/2017.
9.- ESPORTS. Aprovació Projecte d'Esplotació Complex Esportiu: piscina municipal i instal·lacions annexes. Expt. 1335/2017.
10.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal PP (RGE 3646, 13-07-17) relativa al compliment de la Interlocutòria de 20-06-17 per la qual queda suspés el Decret que regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana.
11.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV (RGE 3762, 19-07-17) sobre Museu Etnològic del Campello.
12.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV (RGE 3847, 21-07-17) Reglament regulador de cronista oficial del municipi del Campello.
13.-DESPATX EXTRAORDINARI.
14.-PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- Aprobación acta 7/2017, de 29-06-17 y 8/2017, 20-07-17.
2.- Dar cuenta actas de las sesiones de Junta de Gobierno Local siguientes 22/2017, de 19-06-17; 23/2017, de 26-06-17; 24/2017, de 03-07-17; 25/2017, 10-07-17, 26/2017, 17-07-17: y Resoluciones de la Alcaldía (1751-17 a 2025-17), a efectos de control por el Pleno de la acción de gobierno municipal.
3.- PLANEAMIENTO. Plan de Acción territorial de la infraestructura verde del litoral de la Comunidad Valenciana (PATIVEL). Segundo trámite de consultas y participación pública. (Expte. 188/2016).
4.- PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA. Dar cuenta de la Resolución del informe ambiental y estratégico de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica correspondiente al Estudio de Detalle sobre la manzana situada entre las calles Gijón, Camino de Marco y Oviedo. Expte. 221/2017.
5.- RECURSOS HUMANOS. Modificación plantilla por finalización proceso conversión plazas AP/C2. Expte. 2094/2017.
6.- RECURSOS HUMANOS. Retribuciones personal con programas de incentivos a la contratación cuyos beneficios sean las administraciones locales. Expte. 2784/2017
7.- RECURSOS HUMANOS. Normas de concesión Complemento de Productividad y Servicios Extraordinarios del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de El Campello. Expte. 628/2017.
8.- ECONOMÍA. Modificación de crédito nº 11/2017. Expte. 2739/2017.
9.- DEPORTES. Aprobación Proyecto de Explotación Complejo Deportivo: piscina municipal e instalaciones anexas.
10.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal PP (RGE 3646, 13-07-17) relativa al cumplimiento del Auto de 20-06-17 por el cual queda suspendido el Decreto por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en la Comunidad Valenciana.
11.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 3762, 19-07-17) sobre Museo Etnológico de El Campello.
12.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 3847, 21-07-17) Reglamento regulador del cronista oficial del municipio de El Campello.
13.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
14.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.
volver a noticiasvolver

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | aviso legal | accesibilidad | mapa web
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0