Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
sábado, 23 de junio de 2018
Mi cuenta | Hacer pag. Inicio |
Estás en: Portada > Actualidad > Noticias

NOTICIAS

.

galería de imágenes

29/6/2017
Sessió Plenària Ordinària Juny // Sesión Plenaria Ordinaria de Junio
Li comunique que l’Alcaldia ha convocat sessió plenària ordinària per al dia 29 de juny a les 17:00 hores, i el dia 4 de juliol a la mateixa hora en segona convocatòria, a la sala Ramon Llull de la Biblioteca Municipal, la qual es desenvoluparà d’acord a l’orde del dia que es transcriu al peu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Le comunicamos que Alcaldía ha convocado sesión plenaria ordinaria para el día 29 de junio a las 17:00 horas, y el día 4 de julio a la misma hora en segunda convocatoria, en la Sala Ramón Llull de la Biblioteca Municipal, la que se desarrollará de acuerdo al orden del día que se trancribe al pie.

El Campello, 
El Secretari
Carlos del Nero Lloret
1.- Aprovació acta 6/2017, de 25-05-2017.
2.- Donar compte actes de les sessions de Junta de Govern Local següents: 17/2017, de 15-05-17; 18/2017, de 22-05-17; 19/2017, de 29-05-17; 20/2017, 05-06-17; 21/2017, 12-06-17; i Resolucions de l'Alcaldia (1326-17 a 1750-17), a efectes de control pel Ple de l'acció de govern municipal.
3.- GOVERN INTERIOR. Donar compte Sentències:
- En el recurs d'apel·lació 514/2015, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa administrativa, Secció Quinta, sent la part apel·lada Estacionaments Urbans del Campello, S.L.U. contra un acord plenari de data 20 de desembre del 2012, sobre el pàrquing Els Furs.
- En el recurs contenciós administratiu interposat per Luis Andrés Chamorro Muñoz contra els acords plenaris de 26-03-15 i 28-04-15 d'aprovació del Pla Parcial i Programa d'Actuació Integrada del “Sector 1. Ampliació del Mesell”.
4.- GOVERN INTERIOR. Donar compte Decret modificació assignació amb dedicació parcial, Marisa Navarro Pérez.
5.- PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTIC. Donar compte de la Resolució de l'informe ambiental i estratègic de la Comissió d'Avaluació Ambiental i Territorial Estratègica corresponent a l'Estudi de Detall sobre l'illa entre els carrers Gijon, Camí de Marco i Oviedo. Expt. 221/2017.
6.-RECURSOS HUMANS. Felicitació pública per actuació policial el dia 28-01-2017, a Agent de la Policia Local (José Luis Berbegal Avi).
7.- CONTRACTACIÓ. Obra construcció de la piscina municipal. Aprovació certificació final i resolució petició indemnització per suspensió i demora en el contracte d'obra. Expt. 124-4019/2013.
8.- ECONOMIA. Modificació de crèdit núm. 7/2017.
9.- ECONOMIA. Modificació de crèdit núm. 8/2017.
10.- MEDI AMBIENT. Pròrroga condicions clàusules 2 i 3 de l'Annex II del Conveni entre la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i Ecoemalajes, S.A.
11.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal C's (RGE 2730, 02-06-17) per a acte de reconeixement i gratitud a Santiago Garrigar i Félix Palomares.
12.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV (RGE 2804, 06-06-17) per a la incorporació de clàusules socials en la contractació municipal.
 13.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV (RGE 3078, 16-06-17) sobre pacte contra la violència de gènere.
14.- GOVERN INTERIOR. Moció d'EUPV (RGE 3185, 22-06-17) per a la recuperació de la Filosofia en les nostres aules.
15.- GOVERN INTERIOR. Moció de l'equip de govern (PSOE, Compromís, PdC i David Alavés Lledó, regidor no adscrit) (RGE 3203, 23-06-17) per un finançament autonòmic just.
16.-DESPATX EXTRAORDINARI.
17.-PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 1.- Aprobación acta 6/2017, de 25-05-17.
2.- Dar cuenta actas de las sesiones de Junta de Gobierno Local siguientes: 17/2017, de 15-05-17; 18/2017, de 22-05-17; 19/2017, de 29-05-17; 20/2017, 05-06-17; 21/2017, 12-06-17 y Resoluciones de la Alcaldía (1326-17 a 1750-17), a efectos de control por el Pleno de la acción de gobierno municipal.
3.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta Sentencias:
- En el recurso de apelación 514/2015, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección Quinta, siendo la parte apelada Estacionaments Urbans del Campello, S.L.U. frente a un acuerdo plenario de fecha 20 de diciembre de 2012, sobre el parking Els Furs.
- En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Luis Andrés Chamorro Muñoz frente a los acuerdos plenarios de 26-03-15 y 28-04-15 sobre aprobación del Plan Parcial y Programa de Actuación Integrada del “Sector 1. Ampliación del Mesell”.
4.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta Decreto modificación asignación con dedicación parcial, Marisa Navarro Pérez.
5.- PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA. Dar cuenta de la Resolución del informe ambiental y estratégico de la Comisión de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica correspondiente al Estudio de Detalle sobre la manzana situada entre las calles Gijón, Camino de Marco y Oviedo. Expte. 221/2017.
6.-RECURSOS HUMANOS. Felicitación pública por actuación policial el día 28-01-2017, a agente de la Policía Local (D. José Luis Berbegal Avi).
7.- CONTRATACIÓN. Obra construcción de la piscina municipal. Aprobación certificación final y resolución petición indemnización por suspensión y demora en el contrato de obra. Expte. 124-4019/2013.
8.- ECONOMÍA. Modificación de crédito nº 7/2017.
9.- ECONOMÍA. Modificación de crédito nº 8/2017.
10.- MEDIO AMBIENTE. Prórroga condiciones cláusulas 2 y 3 del Anexo II del Convenio entre la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y Ecoembalajes España, S.A.
11.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal C's (RGE 2730, 02-06-17) para acto de reconocimiento y gratitud a D. Santiago Cepeda y D. Félix Palomares.
12.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 2804, 06-06-17) para la incorporación de cláusulas sociales en la contratación municipal.
13.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 3078, 16-06-17) sobre pacto contra la violencia de género.
14.- GOBIERNO INTERIOR. Moción de EUPV (RGE 3185, 22-06-17) para la recuperación de la Filosofía en nuestras aulas.
15.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del equipo de gobierno (PSOE, Compromís, PdC y David Alavés Lledó, concejal no adscrito) (RGE 3203, 23-06-17) por una financiación autonómica justa.
16.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
17.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.
 
volver a noticiasvolver

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | aviso legal | accesibilidad | mapa web
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0