Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
martes, 22 de mayo de 2018
Mi cuenta | Hacer pag. Inicio |
Estás en: Portada > Actualidad > Noticias

NOTICIAS

.

galería de imágenes

30/3/2017
Sessió Plenària Ordinària Març // Sesión Plenaria Ordinaria Marzo

Alcaldia ha convocat sessió plenària ordinària per al dia 30 de març a les 17.00 hores, i el dia 4 d'abril a la mateixa hora en segona convocatòria, a la sala Ramon Llull de la Biblioteca Municipal, la qual es desenvoluparà d’acord a l’orde del dia que es transcriu al peu.

Alcaldía ha convocado sesión plenaria ordinaria para el día 30 de marzo a las 17:00 horas, y el día 4 de abril a la misma hora en segunda convocatoria, en la sala Ramón Llull de la Biblioteca Municipal, la cual se desarrollará de acuerdo al orden del día que se transcribe al pie.

1.- Aprovació acta 3/2017, de 23-02-2017.
2.- Donar compte actes de les sessions de Junta de Govern Local següents: 5/2017, de 20-02-17; 6/2016, de 27-02-17; 7/2016, de
06-03-17; 8/2017, de 13-03-17; 9/2017, de 20-03-17i Resolucions de l'Alcaldia (426-17 a 775-17), a efectes de control pel Ple de l'acció de
govern municipal.
3.- ECONOMIA. Donar compte informe d'Intervenció sobre execució 4t.
trimestre 2016 (LOEP). Expt. 361/2017.
4.- ECONOMIA. Reconeixement extrajudicial núm. 1/2017. Expt.
1041/2017.
5.- TERRITORI I HABITATGE. Derogació de l'Ordenança
d'Establiments Hotelers. Expt. 2058/2016.
6.- ESTADÍSTICA. Canvi de nom del carrer Palmera de la Urb.
Bonanza, per carrer Saturno. Expt. 397/2016.
7.- GOVERN INTERIOR. Donar compte de l'Informe de Fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre el control intern de l'Ajuntament del
Campello. Exercici 2015.
8.- GOVERN INTERIOR. Adhesió de l'Ajuntament del Campello al Conveni Marco entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat Valenciana per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Expt. 1123/2017.
9.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV (RGE 1090, 09-03-17) sobre el Pla de Desenvolupament Urbanístic Zona Nord del
Campello.
10.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal Ciutadans (RGE 1290, 21-03-179) per a sol·licitar l'assistència als contribuents amb liquidacions de l'impost de Plusvàlua en transmissions amb pèrdues patrimonials i la reforma de la Llei d'Hisendes Locals en els articles referits a aquest tribut.
11.- GOVERN INTERIOR. Donar compte de l’ Informe de Secretaria sobre la consideració de David Alavés Lledó com a regidor no adscrit.
12.- DESPATX EXTRAORDINARI.
13.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.

_________________________________________________________________________

ORDEN DEL DIA
1.- Aprobación acta 3/2017, de 23-02-17
.
2.- Dar cuenta actas de las sesiones de Junta de Gobierno Local
siguientes: 5/2017, de 20-02-17; 6/2016, de 27-02-17; 7/2016, de
06-03-17; 8/2017, de 13-03-17; 9/2017, de 20-03-17 y Resoluciones de
la Alcaldía (426-17 a 775-17), a efectos de control por el Pleno de la
acción de gobierno municipal.
3.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe de Intervención sobre ejecución 4º
trimestre 2016 (LOEP). Expte. 361/2017.
4.-ECONOMÍA. Reconocimiento extrajudicial nº 1/2017. Expte.
1041/2017.
5.- TERRITORIO Y VIVIENDA. Derogación de la Ordenanza de
Establecimientos Hoteleros. Expte. 2058/2016.
6.- ESTADÍSTICA. Cambio de nombre de la c/ Palmera de la Urb.
Bonanza, por c/ Saturno. Expte. 397/2016.
7.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta del Informe de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas sobre el control interno del Ayuntamiento de
El Campello. Ejercicio 2015. Expte. 1778/2016.
8.- GOBIERNO INTERIOR. Adhesión del Ayuntamiento de El Campello al Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Generalitat Valenciana para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana. Expte. 1123/2017.
9.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE 1090, 09-03-17) sobre el Plan de Desarrollo Urbanístico Zona Norte de
El Campello.
10.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal Ciudadanos (RE 1290, 21-03-17) para solicitar la asistencia a los contribuyentes con liquidaciones del impuesto de Plusvalía en transmisiones con pérdidas patrimoniales y la reforma de la Ley de Haciendas Locales en los
artículos referidos a este tributo.
11.-GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta del Informe de Secretaría sobre la consideración de D. David Alavés Lledó como concejal no adscrito.

12.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
13.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.

volver a noticiasvolver

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | aviso legal | accesibilidad | mapa web
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0