Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra política de cookies aquí Si continuas navegando estás aceptándola
Política de cookies +
martes, 22 de mayo de 2018
Mi cuenta | Hacer pag. Inicio |
Estás en: Portada > Actualidad > Noticias

NOTICIAS

.

30/3/2017
Sessió Plenària Ordinària Març // Sesión Plenaria Ordinaria Marzo

Alcaldia ha convocat sessió plenària ordinària per al dia 30 de març a les 17.00 hores, i el dia 4 d'abril a la mateixa hora en segona convocatòria, a la sala Ramon Llull de la Biblioteca Municipal, la qual es desenvoluparà d’acord a l’orde del dia que es transcriu al peu.

Alcaldía ha convocado sesión plenaria ordinaria para el día 30 de marzo a las 17:00 horas, y el día 4 de abril a la misma hora en segunda convocatoria, en la sala Ramón Llull de la Biblioteca Municipal, la cual se desrrollará de acuerdo al orden del día que se transcribe al pie.

El Secretari
Carlos del Nero Lloret

ORDE DEL DIA
1.- Aprovació acta 3/2017, de 23-02-2017.
2.- Donar compte actes de les sessions de Junta de Govern Local següents: 5/2017, de 20-02-17; 6/2016, de 27-02-17; 7/2016, de
06-03-17; 8/2017, de 13-03-17; 9/2017, de 20-03-17i Resolucions de l'Alcaldia (426-17 a 775-17), a efectes de control pel Ple de l'acció de
govern municipal.
3.- ECONOMIA. Donar compte informe d'Intervenció sobre execució 4t.
trimestre 2016 (LOEP). Expt. 361/2017.
4.- ECONOMIA. Reconeixement extrajudicial núm. 1/2017. Expt.
1041/2017.
5.- TERRITORI I HABITATGE. Derogació de l'Ordenança
d'Establiments Hotelers. Expt. 2058/2016.
6.- ESTADÍSTICA. Canvi de nom del carrer Palmera de la Urb.
Bonanza, per carrer Saturno. Expt. 397/2016.
7.- GOVERN INTERIOR. Donar compte de l'Informe de Fiscalització de la Sindicatura de Comptes sobre el control intern de l'Ajuntament del
Campello. Exercici 2015.
8.- GOVERN INTERIOR. Adhesió de l'Ajuntament del Campello al Conveni Marco entre l'Administració General de l'Estat i la Generalitat Valenciana per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Expt. 1123/2017.
9.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal EUPV (RGE 1090, 09-03-17) sobre el Pla de Desenvolupament Urbanístic Zona Nord del
Campello.
10.- GOVERN INTERIOR. Moció del grup municipal Ciutadans (RGE 1290, 21-03-179) per a sol·licitar l'assistència als contribuents amb liquidacions de l'impost de Plusvàlua en transmissions amb pèrdues patrimonials i la reforma de la Llei d'Hisendes Locals en els articles referits a aquest tribut.

11.- GOVERN INTERIOR. Donar compte de l’ Informe de Secretaria sobre la consideració de David Alavés Lledó com a regidor no adscrit.
12.- DESPATX EXTRAORDINARI.
13.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS.

________________________________________________________________________

ORDEN DEL DIA
1.- Aprobación acta 3/2017, de 23-02-17.
2.- Dar cuenta actas de las sesiones de Junta de Gobierno Local
siguientes: 5/2017, de 20-02-17; 6/2016, de 27-02-17; 7/2016, de
06-03-17; 8/2017, de 13-03-17; 9/2017, de 20-03-17 y Resoluciones de
la Alcaldía (426-17 a 775-17), a efectos de control por el Pleno de la
acción de gobierno municipal.
3.- ECONOMÍA. Dar cuenta informe de Intervención sobre ejecución 4º
trimestre 2016 (LOEP). Expte. 361/2017.
4.-ECONOMÍA. Reconocimiento extrajudicial nº 1/2017. Expte.
1041/2017.
5.- TERRITORIO Y VIVIENDA. Derogación de la Ordenanza de
Establecimientos Hoteleros. Expte. 2058/2016.
6.- ESTADÍSTICA. Cambio de nombre de la c/ Palmera de la Urb.
Bonanza, por c/ Saturno. Expte. 397/2016.
7.- GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta del Informe de Fiscalización de
la Sindicatura de Cuentas sobre el control interno del Ayuntamiento de
El Campello. Ejercicio 2015. Expte. 1778/2016.
8.- GOBIERNO INTERIOR. Adhesión del Ayuntamiento de El Campello
al Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la
Generalitat Valenciana para la implantación de una red de oficinas
integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana. Expte. 1123/2017.
9.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal EUPV (RGE
1090, 09-03-17) sobre el Plan de Desarrollo Urbanístico Zona Norte de
El Campello.
10.- GOBIERNO INTERIOR. Moción del grupo municipal Ciudadanos
(RE 1290, 21-03-17) para solicitar la asistencia a los contribuyentes con
liquidaciones del impuesto de Plusvalía en transmisiones con pérdidas
patrimoniales y la reforma de la Ley de Haciendas Locales en los
artículos referidos a este tributo.
11.-GOBIERNO INTERIOR. Dar cuenta del Informe de Secretaría sobre
la consideración de D. David Alavés Lledó como concejal no adscrito.

12.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.
13.- RUEGOS, PREGUNTAS E INTERPELACIONES.

volver a noticiasvolver

© Ajuntament del Campello | ayuntamiento@elcampello.org | aviso legal | accesibilidad | mapa web
C/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax 96 563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)
Página desarrollada por Tres Tristes Tigres
Translation into English by CONFIRMA GLOBAL SERVICES S.L.

W3C XHTML 1.0 W3C CSS W3C WAI-AA WCAG 1.0